Skip To Content

Ang Pagiging Anglicano

Kristiyanismo

Ang Simbahang Anglicano ng Canada ay bahagi ng pandaigdigang simbahang Kristiyano. May higit sa dalawang (2) bilyong Kristiyano sa buong mundo.

Naniniwala ang mga Kristiyano na si Hesus ng Nazaret, isang Hudyong mangangaral sa Palestina noong unang siglo, ay tunay na Diyos na nagkatawang-tao. Kami’y nananalig na ang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesu Kristo ang siyang nagligtas sa mundo, at sinusunod namin ang kanyang mga pagtuturo.

Ang Apat (4) na mga sangay ng Kristiyanismo ay:

  1. Simbahang Orthodox sa Silangan at Kanluran
  2. Ang Simbahang Katoliko Romano
  3. Ang Simbahang Anglicano
  4. Mga simbahang Protestante

Ang mga Anglicano ay na-impluwensiyahan ng tradisyong Protestante at Katoliko.

Kung kayo ay bago lamang sa Kristiyanismo, subukang dalawin “ang Simbahan ng Inglatera online upang malaman pa ang tungkol kay Hesu Kristo at ang pananampalatayang Kristiyano.

 

Ang Simbahang Anglicano

Ang pagsasabuhay ng mga Anglicano sa pananampalatayang Kristiyano ay hinubog sa maraming siglo at ito’y nakaugat sa napakayamang pamana mula pa sa pinakaunang simbahan.

Ang Mga Anglicano ay:

  • Sumasandig sa Banal na Kasulatan bilang pangunahing pinagmumulan ng awtoridad.
  • Tinatanggap ang pananamplataya (Kredo) ng mga Apostoles at Niceno bilang sapat na pahayag ng pananampalatayang Kristiyano
  • Ipinagdiriwang ang mga sakramentong ipinag-utos ni Kristo: Ang Binyag at ang Eukaristiya (Misa)
  • Nagpapatuloy sa makasaysayang episkopado (mayroong mga Obispo na ang ministeryo ay nagmula pa sa mga unang Apostoles)

Ang mga Anglicano sa buong mundo ay may iisang pananamplataya, disiplina at pamamaraan ng pagsamba, na ipinahihiwatig sa iba’t ibang lenguahe at kaugalian sa iba’t ibang lugar.

Ang kabuuan ng mga kasapi sa simbahang Anglicano sa buong mundo ay tinatawag na Anglican Communion. Ito ay may higit na walumpong (80) milyon na kasapi sa 165 na bansa. Ang mga parokya, diyosesis at lalawigan ng Anglican Communion ay nagtutulungan sa pamamagitan ng pagdarasal para sa isa’t isa at pagbabahaginan ng pag-aaring yaman.

Ang bawat simbahang pambansa o pang-rehiyon sa loob ng Anglican Communion ay may kanya-kanyang kasarinlan. Ang Arsobispo ng Canterbury ay ang kanyang pinunong espiritwal at pangunahing palatandaan ng pagkakaisa nito.

Ang Kasaysayan ng Simbahang Anglicano

Ang simbahang Anglicano ng Canada ay nagmula sa ugat ng Simbahan ng Inglatera kung saan ang Kristiyanismo ay buhay na mula pa noong ikatlong siglo. Ang Simbahan ng Inglatera ay naging malaya mula sa Simbahang Romano Katolico noong panahon ng Repormasyon sa ika-16 na siglo. Basahin pa ang mga detalye ukol sa kasaysayan ng Simbahan ng Inglatera sa website ng the Church of England.

Ang Anglicanismo ay umunlad at kumalat sa labas ng Inglatera sa dalawang yugto:

  1. Simula noong ika-17 siglo, itinatag ito kasabay ng mga kolonya sa Estados Unidos, Australia, Canada, New Zealand, South Africa, India, West Indies at Guyana.
  2. Simula noong ika-18 siglo, may mga misyonaryong nagtatag ng mga simbahang Anglicano sa Asia, Africa at Latin America.

Para mga karagdagang impormasyon tungkol sa kasaysayan ng Simbahang Anglicano ng Canada, basahin ang A Brief History sa website ng Anglican Church of Canada.

Mayroon pa ba kayong mga katanungan tungkol sa Anglicanismo o Kristiyanismo? Ang inyong kura paroko ay masayang magbibigay pa ng karagdagang paglilinaw. Hanapin ang pinakamalapit na parokya sa inyong lugar at lapitan ang pari o kleriko dito.

Mga Links

Narito ang ilang mga websites na makakatulong sa inyo para makilala pa ang simbahang ito.

Sa Canada

St. James Cathedral, Toronto

the cathedral church of this diocese

St. John’s Convent

home of the Sisterhood of St. John the Divine in Toronto

Anglican Church of Canada

the national Anglican Church

The Evangelical Lutheran Church in Canada

our partners in full communion

Dioceses and ecclesiastical provinces

the local and regional areas of the Anglican Church of Canada

The Ecclesiastical Province of Ontario

includes the dioceses of Algoma, Huron, Moosonee, Niagara, Ontario, Ottawa and Toronto

Anglican Church Women (Toronto)

a ministry that affirms the gifts of all Anglican women

Anglican Cursillo Movement

structuring our Christian lives to make a difference in the world

Anglican Fellowship of Prayer

encourages the ministry of prayer in Canada

Anglican Foundation of Canada

supports ministry within the Anglican Church of Canada

The Canadian Bible Society

encourages the use of the Bible throughout Canada

Trinity College

Anglican college at the University of Toronto, including a divinity school

Wycliffe College

an Anglican graduate school of theology at the University of Toronto

Centre for Christian Studies

national theological school of the Anglican and United churches

Anglican Renewal Ministries of Canada

helps lead churches into renewal

Contemplative Fire Canada

a fresh expression of church

Primate’s World Relief and Development Fund

the Canadian Anglican response for emergency relief, refugees, development and justice

justgeneration.ca

youth initiative of the Primate’s World Relief and Development Fund

KAIROS

ecumenical movement for ecological justice and human rights

Mission to Seafarers

promotes the well-being of seafarers and their families

Women’s Inter-Church Council of Canada

focused on social justice, women’s issues, ecumenism, and the growth of women’s spirituality

Sa Buong Mundo…

The Anglican Communion Office:

the worldwide Anglican Church

The Anglican Cycle of Prayer:

prayer cycle from the Anglican Communion

The Church of England:

the Anglican Church in England

The Archbishop of Canterbury

the spiritual head of the global Anglican Communion

The Episcopal Church of the United States:

the Anglican Church in the US

 

World Council of Churches:

worldwide fellowship of churches seeking unity

The National Council of Churches USA:

a leading force for ecumenical cooperation in the US

Anglicans Online:

an independent site providing news and resources about Anglican church life

Christian Inquiry Agency:

common questions and topics about Christianity

The Church Times:

independent Anglican newspaper based in the UK

Faith Encouragement Ministries:

support God’s people in their Christian journey

 

Quiet Garden Movement:

nurtures low-cost, accessible outdoor space for prayer

 

The Revised Common Lectionary

a three-year cycle of readings used by many churches

 

The Society of Mary:

dedicated to loving and honouring the Blessed Virgin Mary