Skip To Content

Pagtungo sa simbahan

Binabalak mo bang dumalaw sa isang Simbahang Anglicano? Marahil ay may nadaanan kang local na simbahan at tinatanong ang sarili kung ano kaya ang nagyayari sa loob nito. Marahil ay inanyayahan ka ng isang kaibigan na dumalaw sa simbahan niya, ikaw ay dumadalo sa iang kasal o binyag, o di kaya’y nais mo lang na pumasok sa loob.

Ano man ang iyong dahilan, ikaw ay malugod na tinatanggap sa saan mang simbahan namin. Kung hindi ka pa nakapasok sa simbahan o matagal nang hindi dumalaw sa simbahan, maaring ang ilang mga tanawin o tunog sa loob nito’y bago sa iyo. Ang maigsing gabay na ito ay maaaring makatulong sa iyo.

Kahit sino ba ay maaaring magtungo sa simbahan?

Oo naman, walang pagdududa! Maaaring nakakapanibagong pumasok sa mga pinto ng simbahan lalo na kung ito’y unang pagkakataon mo. Hindi kinakailangang paniwalaan mo ang lahat ng tamang bagay, magkaroon ng mga kasagutan sa ano man o lahat ng katanungan, o mamuhay sa isang uri ng paraan. Saan ka man sa iyong paglalakbay sa pananamplataya, ikaw ay aming inaanyayahan.

Sa karamihan ng mga simbahan, ang ating pangunahing pagkakataon na magtipon ay ang pagsamba tuwing Linggo ng umaga. Marami rin sa mga simbahan ang may iba’t ibang serbisyo, mga pagkakataong makapag-aral, at mga gawaing pang-serbisyo sa loob ng isang linggo. Hindi mo kinakailangang pumunta sa simbahan sa Linggo ng umaga para makadalo sa mga ibang gawaing ito.

Kung nais mo pang makilala ang isang simbahan, maaaring dumalaw sa kanyang website o di kaya’y tumawag sa kanilang tanggapan upang malaman ang inyong dapat asahang matutunan. Marami sa mga simbahan ang nagpapaskil ng kanilang mga ginagawa sa kasalukuyan, mga larawan at video mula sa kanilang social media. Maaari din ninyong matunghayan ang kalendaryo ng mga gawain upang malaman ang nangyayari sa loob ng diyosesis.

Sama-samang Pagsamba

Kami’y naniniwala na ang pangunahing gawain natin bilang mga Kristiyano ay ang magtipon upang sumamba tuwing Linggo ng umaga. Ito ang oras na ang mga kasapi ng kongregasyon ay nagtitipon upang mag-alay ng papuri sa Diyos, makinig sa Banal na Kasulatan at manalangin bilang sambayanan. Sa karamihan ng mga simbahan ito ang Serbisyo ng Komunyon, minsan tinatawag na Eukaristiya o ang Misa. Ang ibig sabihin noon ay tinatanggap natin ang tinapay at alak ng Banal na Komunyon (o Pakikinabang).

Sa ilang kongregasyon ay may iba’t ibang uri ng pagsamba tuwing Linggo at sa buong semana.

Bago magsimba

Ang pinakamainam na paraan upang malaman ang nangyayari sa isang simbahan ay dumalaw sa kanyang website o tumawag sa tanggapan nito. Para sa mga website o numero ng mga telepono ng mga simbahan sa Diyosesis ng Toronto, dumalaw sa Find a Church.

Walang “dress code” (alituntunin sa pananamit) para sa simbahan. May ilan na nagdadamit ng pangkaraniwan, ang iba naman ay pormal. Magsuot nang kung anong kumportable sa iyo.

Lahat ng mga bata o paslit ay malugod na tinatanggap. Maraming simbahan ang mga may programa para sa mga bata na may iba’t ibang edad tuwing oras ng pagsamba, o di kaya’y kasama ninyo ang mga bata habang sumasamba. Sinisiguro ng lahat ng mga kongregasyon na ang simbahan ay isang ligtas na lugar para sa mga bata. safe environment for kids.

Kapag ikaw ay dumating

Maaaring naisin ninyong dumating ilang minuto bago magsimula ang serbisyo. Maari kang umupo kung saan mainam para sa iyo. Ang bawat lugar ng pagsamba ay may pagkakaiba – ang ilan ay may mga bangko at ang iba naman ay mga silya.

May mga materyales na makakatulong upang masundan ang serbisyo at makiisa dito. Sa ilang simbahan may mga papel o aklat ng mga imno at mga panalangin. Sa iba namang simbahan, ang lahat ng impormasyon na iyong kailangan ay nakapaskil sa isang screen.

Huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa mga taga-bati o sino mang malapit sa inyo upang masundan ninyo at makabilang sa serbisyo.

Sa loob ng pagsamba

Karamihan sa mga serbisyo ay pinaghalong mga pagbasa, panalangin at ang sermon. Sa ilang serbisyo ay may mga imno o awit na kinakanta ng kongregasyon. Ang ibang serbisyo (lalo na tuwing Linggo ng umaga at sa semana) ay walang musika.

Maaring pinag-iisipan ninyo kung kelan at ano ang dapat gawin: lumuhod, umupo, tumayo, at sumagot ng “Amen.” Huwag kang mabahala at sundin lamang ang ginagawa ng iba. Maari mong makitang yumuyuko ang iba at nag-aantanda ng krus paminsan-minsa, subalit ang mga ito’y pansariling desisyon.

Maaring makiisa sa serbisyo ayon sa kung ano ang kumportable sa iyo. Namnamin ang musika, ang mga salita sa Biblia at maging ang mga sandali ng katahimikan. Pagnilayan amg mga imahe at mga simbolo – ang Krus, altar, mga kandila, mga nakapinta sa mga salamin na bintana – lahat ng mga ito’y makakatulong pagyamanin ang lugar ng pagsamba.

Ang Kapayapaan

Sa karamihan ng mga simbahan, sa isang bahagi ng pagsamba na tinatawag na Kapayapaan ang mga taong malapit sa iyo’y maaaring bumati sa pamamagitan ng pakikipagkamay o bahagyang yuyuko na may mga katagang “Kapayapaan ni Kristo”, o “Sumaiyo nawa ang kapayapaan.” Makiisa sa paraang bukal sa iyong kalooban at sa paraang tama para sa iyo.

Koleksiyon

Sa karamihan ng mga serbisyo tuwing Linggo, magkakaroon ng paglilipon ng salapi para sa kongregasyon at pangangailangan ng iba. Makikita mong ipinapasa ang isang basket o plato. Kusang loob ang pag-aalay at hindi obligasyon. Sa ilang simbahan ay may mga sobre sa upuan para sa mga panauhin kung saan maaaring ilagay ang iyong alay o diretso sa plato.

Pakikinabang (Komunyon)

Karamihan ng pagsamba tuwing Linggo ay may komunyon. Lahat ng binyagang Kristiyano ay inaanyayahang tanggapin ang tinapay at alak. Sa salo-salong ito tayo’y binubusog, at pinalalakas upang ibigin at maglingkod sa mundo sa ngalan ng Panginoong Hesus.

Maaaring may patnubay na nakasulat sa isang papel kng papaano ginaganap ang komunyon sa simbahang iyon. Karaniwan na rin na may taong nagbibigay hudyat kung maaari ka nang magtungo sa harap o di kaya’y sundan lamang ang taong nasa harap mo.

Pinauunlakan din ang sino mang nais tumanggap ng basbas, ikaw man ay nabinyagan o hindi pa. Kung nais tumanggap ng basbas, i-krus lamang ang iyong mga bisig sa harap ng dibdib kapag lumapit sa iyo ang pari para sa paggawad ng basbas.

Maaari ring manatili lamang sa iyong upuan sa bahaging ito ng serbisyo – nasa iyo na yon.

Pagkatapos ng Serbisyo

Sa karamihan ng simbahan may oras ng pamatid-uhaw at pag-uusap matapos ang serbisyo ng Linggo – tinatawag na “coffee hour”. Malugod kang pinauunlakan na makisalo at makihalobilo sa mga miyembro ng kongregasyon. Ito’y hindi obligasyon. Huwag mag-atubiling magpakilala sa pari at mga miyembro at gayun din ang magtanong. Kumuha din ng mga sulatin ukol sa mga gawaing mangyayari sa mga araw na darating. Higit sa lahat, naisin sanang bumalik uli. Ikalulugod naming makapiling kayo muli.