Skip To Content

Mga Kaganapan

Sa bahaging ito’y matatapugan ang mga impormasyon ukol sa mga natatanging serbisyo.

Binyag: Ito’y isang ritwal kung saan ang isang tao ay tinatanggap bilang kasapi ng Simbahan.

Kumpil: Pormal na pagpapanibago ng mga ipinangako noong binyagan ang isang tao.

Mga kasal: pagdiriwang ng pag-iisang dibdib ng dalawang tao sa konteksto ng kanilang relasyon kay Kristo at sa buong sambayanang Kristiyano.

Mga Libing: pagtitimbang ng hapis ng mga buhay sa pagdiriwang ng buhay ng namayapa, at pananalig sa pag-asa ng muling pagkabuhay.

Binyag

Binyag (na hango sa pandiwang Griego n “hugasan”) ay ang pandaigdigang ritwal ng pagsapi sa kaisahan ng mga alagad ni Hesu Kristo na tinatawag na Simbahan. Ang mga Kristiyano, bata man o matanda ay binibinyagan sa tubig sa ngalan ng Santissima Trinidad: Ama, Anak, at Espirito Santo.

Ang Binyag ay isa sa dalawang gawain na ipinag-utos ni Hesus. Ang isa pa ay ng banal na salo-salo sa tinapay at alak na kilala bilang Eukaristia.

Habang ang mga tao ay bininyagan bilang mga indibidwal, sila ay nabinyagan sa isang sambayanan ng pananampalataya na nangangakong:

  • magsisikap labanan ang kasamaan
  • patatawarin ang kapwa, tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa kanila
  • sikaping paglingkuran ang Kristo sa lahat ng tao
  • pa-iralin ang katarungan at kapayapaan sa lahat ng nilalang, igalang ang dangal ng lahat ng tao
  • pagsikapang pangalagaan ang kapakanan ng lahat ng nilalang ng Diyos, at
  • igalang, pagyamanin at panibaguhin ang buhay sa mundo.

Ang mga magulang na nagdadala ng kanilang mga anak upang mapabinyagan ay nangangakong palalakihin sila sa pananampalataya at sa buhay ng sambayanang Kristiyano.

Ang lahat ng mga nabinyagan ay inaanyayahang makiisa sa gawain ng Diyos sa pamamagitan ng paghahandog ng kanilang panahon, kakayahan, at salapi.

Pasasalamat sa handog na anak

Ang Simbahan ay nag-aalok din ng serbisyo ng Pasasalamat sa handog na supling o anak. Ang serbisyong ito’y naghahatid ng pagkakataon sa isang mag-anak na magbigay pasasalamat sa pagsilang o pag-ampon sa isang supling at manalangin sa Diyos upang matulungan sila sa pag-aruga at pagpapalaki sa anak.

Kung nais ninyong mabinyagan, o magpabinyag ng anak o magdaos ng Pasasalamat sa Handog na anak, makipag-usap sa inyong kura paroko o ipagbigay alam sa inyong lokal na simbahang Anglicano. contact your local Anglican church.

Kumpil

Ang Kumpil ay pagpapanibago ng inyong pakikiisa kay Kristo at ang mga pangakong binitiwan noong kayo’y binyagan. Ito’y maaaring maging mahalagang bahagi ng inyong paglalakbay sa pananampalataya sa buong buhay. Ang mga kaibigan, kapamilya at sambayanang Kristiyano ay mangangakong itataguyod ka.

Sa Diyosesis na ito, ang kumpil ay maaaring ganapin sa pagdalaw ng Obispo sa inyong local na parokya o sa taunang kumpil ng Diyosesis na ginaganap sa Katedral ng Santiago (St. James Cathedral). Ang unang hakbang ay makipag-usap sa inyong kura paroko.

Kung ikaw ay nakumpilan na, maaaring naisin na pormal na panibaguhin ang iyong katapatan kay Kristo.

Mga kasal

Ang kasal ay pagdiriwang ng pag-iisang dibdib ng dalawang tao sa konteksto ng kanilang relasyon kay Kristo at sa buong sambayanang Kristiyano.

Karaniwang ginaganap ang kasal sa loob ng gusali ng simbahan, subalit maari din itong ganapin sa ibang lugar kung may pahintulot ng Obispo. Makakatulong ang pari upang ayusin ang mga detalye ukol dito.

Kailangang abisuhan ang lokal na kura paroko sa di bababa na 90 araw bago ang petsa ng pinaplanong kasal. Ito’y upang mapagsinop ang paghahanda sa kasal at makausap ang pari para sa mga detalye ng serbisyo. Sa panahong ito’y maipapagbigay-alam din sa inyo ang mga alituntunin ng parokya ukol sa mga kasal.

Pinahihintulutan ng Simbahang Anglicano na ikasal ang mga diborsiyado, bagamat kailangan munang hingin ng kura paroko ang pahintulot ng Obispo.

Mga Libing

Ang mga Kristyano’y nananalig na ang katapusan ng buhay sa mundong ito’y simula ng isang maluwalhating bagong buhay kay Kristo. Sinisikap sa mga libing ng simbahang Anglicano na timbangin ang hapis ng mga nabubuhay pa sa pagdiriwang ng naging buhay ng namayapa, at pananalig sa pag-asa ng muling pagkabuhay.

Kapag ang iyong minamahal sa buhay ay nalalapit na sa kamatayan, ang inyong lokal na kura paroko ay malugod na makikiramay sa iyo at magbigay suporta sa napakahirap na yugtong ito.

Mga Serbisyo (Liturghiya o Gawang Pagsamba)

Ang Simbahang Anglicano ng Canada ay nag-aalok ng iba’t ibang uri ng serbisyo mula sa aklat ng pagsamba ng simbahan. Ang mga serbisyong ito’y naghahatid ng iba’t ibang pagkakataon upang makilahok ang pamilya at mga kaibigan.

Magkasama ang pari at pamilya sa pagsasa-ayos sa serbisyo, mga pagbasa, musika, mga tagabasa at tagapanguna sa panalangin at iba pang akmang paraan ng paggunita sa yumao.

Ipinapalagay ng aklat ng pagsamba na naroon ang labi, katawan o abo man, ng namayapa sa serbisyo ng libing. Ang mga serbisyo ay maaari ding maganap sa libingan, sa punerarya o sa crematorium, liban pa sa ginanap sa simbahan. Isang serbisyo rin ng pag-ala-ala ang maari ding ganapin kung hihilingin.

Mga susunod na hakbang

Para sa iba pang impormasyon ukol sa libing sa simbahang Anglicano, makipag-ugnayan sa inyong lokal na kura paroko o di kaya’y tanungin ang tagapamahala ng punerya na ilapit kayo sa isang paring Anglicano.

Mga Espesyal na serbisyo

Marami pang iba’t ibang uri ng mga seremonya at serbisyo na maaaring maibigay tulad ng pagbabasbas ng tahanan o pagpapanibago ng mga ipinangako ng kasal. Para sa mga detalye, makipag-usap sa inyong kura paroko.